Informatie nieuw dansseizoen

 

Hallo leden van Step by Step en diegene die graag een gratis proefles willen,
Scroll down for the English version

  

De vakantie is (bijna) voorbij en wij zijn er weer helemaal klaar voor om er een fantastisch dansseizoen van te maken.

Dit jaar staan er weer mooie optredens, wedstrijden en weer een prachtige grote show op agenda. Reserveer deze data alvast.
Kerstshow: 15, 16 en 17 december
Grote show: (in het parktheater!): 29 en 30 juni
Dans en doe dag: 30 september

 

We hebben er nu al heel veel zin in om jullie weer te zien in een van onze prachtige danszalen op de Vijfkamplaan 16 B. Tot heel snel…. Maar eerst, nog even wat informatie!

  

Groepsindeling
Velen hebben op onze homepage al gevonden in welke groep en op welke tijden ze dit seizoen zullen dansen. Heb je het nog niet gezien kijk dan op onze site. In het midden zie je bij nieuwtjes: “Groepsindeling 2023/2024”. Zoek hier je naam en dansgroep op. Onder Ledeninfo -> lesrooster kan je vinden op welke dagen en tijden de groepen verwacht worden. Heb je nog vragen? Stuur ons even een Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Maar.. pas in de week van 28 augustus kunnen we E-mails beantwoorden

  

Proefles?
Ben je geen lid van Step by Step en heb je een proefles aangevraagd? Kijk dan ook zoals hierboven staat waar we je hebben ingedeeld voor een proefles. Komt de dag/tijd niet goed uit? laat het ons even weten via een reactie op deze Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wij hebben waarschijnlijk nog meerdere mogelijkheden. Je kan ook op ons rooster kijken en direct voor een groep een gratis proefles aanvragen.

  

 

  

Klassiekballet
Klassiekballet is de basis van jazzdance. Wil je echt aan je danstechniek gaan werken? Geef je dan op voor één van de klassiek ballet lessen (gratis voor iedereen die al 3 uur per week danst).

  

Dans & Doe dag
Op 30 september hebben we voor de kids tot 9 jaar een Dans&Doedag, en net als vorig jaar mag je komen samen met een vriendinnetje of vriendje. Op de site wordt binnenkort de verdere informatie geplaatst. Op Zaterdag 30 september zijn er geen reguliere lessen!

  

Contributie / vakanties
Zie de site voor de contributies en vakanties voor het seizoen 2023/2024. Let op: om de kosten te drukken werken we met automatische incasso. Indien het noodzakelijk is een rekening te sturen wordt €2,95 administratie kosten berekend.

  

Wist je dit van dance experience Step by Step:
Wij leden hebben van 1 jaar tot 81 jaar? (ouder-peuter lessen tot bewegen op muziek)
Wij naast dans ook pilates geven?
Wij met de wedstrijdgroepen al veel bekers hebben gewonnen?
Wij heel veel stoere jongens en meisjes bij breakdance en streetdance hebben?
Wij ook een mannen groep hebben?

  

Eerste les
Zoals gebruikelijk starten we voor de kinderen en jeugd één week na het begin van de schoolvakanties.
De volwassenen en ouder peuter lessen beginnen een week eerder, en zien we graag weer vanaf maandag 28 augustus 2023.

  

Dus:
Kinderen en jeugd starten vanaf zaterdag 2 september
Volwassenen en ouder-peuter starten vanaf maandag 28 augustus

 

Het team van Dance experience Step by Step
Studio: 040-2027395

 

 

  

Hello members of Step by Step and those who would like a free trial lesson,

 

 

The holiday is (almost) over and we are ready to make it a fantastic dance season again.

This year there are again great performances, competitions and another beautiful big show on the agenda. Book these dates in advance.
Christmas show: December 15, 16 and 17
Big show: (in the park theatre!): June 29 and 30
Dance and do day: September 30

 

We are already looking forward to seeing you again in one of our beautiful dance halls at the Vijfkamplaan 16 B. See you very soon…. But first, some information!

  

Group classification
Many have already found on our homepage in which group and at what times they will dance this season. If you haven't seen it yet, check out our site. In the middle you see under news: “Groep indeling 2023/2024”. Find your name and dance group here. Under Ledeninfo -> lesrooster schedule  you can find on which days and times the groups are expected. Do you have any questions? Send us an email. But.. we can only answer E-mails in the week of August 28th

  

Trial lesson?
Are you not a member of Step by Step and have you requested a trial lesson? Please also see above where we have assigned you for a trial lesson. Is the day/time not convenient? let us know by replying to this e-mail. We probably have more options. You can also look at our schedule and request a free trial lesson for a group.

  

Classic ballet

Classical ballet is the basis of jazz dance. Do you really want to work on your dance technique? Then sign up for one of the classical ballet lessons (free for anyone who already dances 3 hours a week).

  

Dance & Do day
On September 30, we have a Dance & Do day for kids up to the age of 9, and just like last year you can come together with a girlfriend or boyfriend. Further information will be posted on the site shortly. There are no regular classes on Saturday September 30!

  

Contribution / holidays
See the site for the contributions and holidays for the 2023/2024 season. Please note: we work with direct debit to keep costs down. If it is necessary to send an invoice, € 2.95 administration costs will be charged.

  

Did you know this about dance experience Step by Step:
We have members from 1 year to 81 years? (parent-toddler lessons to move to music)
We also teach pilates in addition to dance?
We have already won many cups with the competition groups?
We have a lot of tough boys and girls at break dance and street dance?
We also have a men's group?

  

First lesson
As usual, we start one week after the start of the school holidays for children and youth.
The adult and older toddler classes start a week earlier, and we would like to see you again from Monday, August 28, 2023.

  

So:
Children and youth start from Saturday September 2
Adults and parent-toddler start from Monday August 28

 

The team of Dance experience Step by Step
Studio: 040-2027395