CC Email kaartvoorverkoop

 

ocean secrets 300Please scroll down for the English version

 

Deze E-mail geeft informatie over de kaart (voor) verkoop en andere info voor onze show Ocean Secrets, Parktheater 9 & 10 juli

 

Toegangskaarten Ocean Secrets
De kaartvoorverkoop start vanaf zaterdag 7 mei op de dansschool en loopt t/m zaterdag 14 mei. In de voorverkoop zijn de kaarten tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar.

 

Om de kaarten te bestellen kom je naar de studio. Daar ligt een bestelformulier voor je klaar op naam van de danser of danseres. Ter plekke vul je dit formulier in en vervolgens plaatst je de bestelling bij de aanwezige teamleden. De kaarten moeten bij de bestelling direct betaald worden, bij voorkeur met een Pin-betaling. Na betaling ontvangt je een betaalbewijs.

 

Er is geen limiet aan het aantal te bestellen kaarten. Je moet er wel rekening mee houden dat bij late inschrijving we misschien niet meer de kaarten hebben voor de show van je voorkeur. De kaartjes worden als E-ticket via de mail toegestuurd.

 

Mocht je voor de generale repetitie geen E-ticket ontvangen hebben, dit graag melden tijdens de generale repetitie op 22 mei.

Kaarten kosten op de voorverkoopdagen € 17,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen tot 12 jaar.


Kaarten die besteld worden na de voorverkoop dagen zijn € 19,- voor volwassenen en € 12,- voor kinderen tot 12 jaar. Het kaartje is inclusief de toegang tot de digitale video.

 

Voorverkoop tijden in de dansstudio
07 mei 09:00-12:30 uur Eerste les na de vakantie!
09 mei 16:30-20:30 uur
10 mei 16:30-20:30 uur
11 mei 16:30-20:30 uur
12 mei 16:30-20:30 uur
13 mei 16:30-20:30 uur
14 mei 09:00-12:30 uur

Op de kaarten staat een stoel en rij nummer. Er kan geen voorkeur opgegeven worden. Bij de stoelverdeling gaan we als volgt te werk: Alles gaat op volgorde van aanmelding.


Per aanmelding worden stoelen naast elkaar uitgegeven. Ook voor kinderen die “op schoot” genomen worden moet een kaartje besteld worden. Terug geven van kaarten kan niet. Onderling ruilen is prima.

Stoelnummers worden uitgegeven te beginnen vanuit het midden van de zaal.

 

En verder graag nog je aandacht hiervoor: De voorbereidingen zijn in volle gang en mooie ideeën krijgen steeds meer vorm in prachtige dansen en decor. Het wordt een spectaculaire show in het Parktheater.

 

Wil je ons helpen?
Om deze shows georganiseerd te krijgen wordt er door Wilma en haar docenten en het Team van Step by Step veel werk verricht. Heel graag krijgen we daar nog extra hulp bij. In de voorbereiding of tijdens de show zelf.

 

Hulpmoeders 
Tijdens de shows hebben we ook hulp nodig van moeders/verzorgsters voor het aankleden, haren en schminken van de kinderen. Opgeven als hulpmoeder kan via deze link, of bij Marijke, aan de balie.  

 

Kleding maken iets voor jou?
Om er een schitterende show van te maken zijn er veel, heel veel mooie outfits voor onze dansers en danseressen nodig. Vele van deze outfits worden door onder andere Wilma en Marijke zelf geknipt en gemaakt. Als je hierbij kan en wil helpen heel graag, je hulp is zeer welkom. Meld je dan gauw aan bij Wilma of Marijke.

 

Vader-zoon/dochter-dans 
Ook in deze show worden vaders uitgenodigd om met hun zoon/dochter te komen dansen. Een unieke ervaring om samen met je kind in deze spetterende show op het podium van het Parktheater te kunnen performen. Dus geef je snel op: dit kan bij Marijke aan de balie, of via deze link. 9 mei 9:30 uur is de eerst volgende les.

 

Een volgende infobrief komt in de loop van mei, het aftellen naar de show is nu echt begonnen!

  

English version

 

Ticketsale starts May 7th

   

Ticket presale starts from Saturday May 7th at the dance school and runs until Saturday May 14th. Tickets are in this period sold at a discounted price.

 

To order the tickets please visit the studio. There will be an order form ready for you, with the name of the dancer. Please complete this form on the spot and then place the order with the team members present. The tickets must be paid immediately when ordering, preferably with a PIN payment. After payment you will receive a receipt of the payment.

 

There is no limit to the number of tickets that can be ordered. Please keep in mind that in case of late registration we may not have the tickets for the show of your choice. All tickets will be sent as an E-ticket through email.

 

If you have not received an E-ticket before the general rehearsal, please report this during the general rehearsal on May 22th.

 

On the presale days, tickets are sold €17 for adults and €10 for children up to 12 years old. The ticket includes access to the digital video and photos.

 

Tickets ordered after the presale days are € 19,- for adults and € 12,- for children up to 12 years.

  

Ticket presale times at the dance studio

 

 May 7                 9:00 AM-12:30 AM                      

 May 9                  4:30 PM-8:30 PM

 May 10                4:30 PM-8:30 PM

 May 11                4:30 PM-8:30 PM

 May 12                4:30 PM-8:30 PM

 May 13                4:30 PM-8:30 PM

 May 14               9:00 AM-12:30 AM

  

The tickets have a seat and row number. No preference can be indicated. We proceed as follows for the allocation of seats: Everything is done in order of registration. Seat numbers are issued starting from the center of the theatrehall.

 

Seats will be issued next to each other pro registration. A ticket must also be ordered for children who are taken “on your lap”. Returning cards is not possible. Swapping is fine.

 

And further please your attention: The preparations are in full swing and beautiful ideas are increasingly taking shape in beautiful geographies and decor. It will be a spectacular show in the Parktheater.

  

Do you want to help us?

In order to organize these shows, Wilma and her teachers and the Team of Step by Step perform a lot of work. We would be very happy to receive additional help with this. In preparation or during the show itself.

   

Assistant mothers

During the shows we also need help from mothers for dressing, hair and face painting of the children. You can register as an assistant mother via this link or at Marijke's desk at the counter.

  

Making clothes any fun for you?

To make it a great show, many, many beautiful outfits are needed for our dancers. Many of these outfits are already made by Wilma and Marijke but still many work to be done. If you can and want to help we would be very happy, your help is welcome. Please contact Wilma or Marijke.

  

Father-son/daughter dance

Also in this show fathers are invited to come and dance with their son/daughter. A unique experience to be able to perform together with your child in this dazzling show on the stage of the Parktheater. So sign up quickly: you can do this at Marijke at the desk, or via this link May 9th 9:30 AM is the next class.

 

 

 

A next info will be available in the course of May, the countdown to the show has really started now!