CC E-mail met info start nieuw seizoen

 

Hallo allemaal,

See below the English versionDe vakantie is (bijna) voorbij en we zijn er weer helemaal klaar voor om er een fantastisch dansseizoen van te maken. Dit seizoen zal in het teken staan van onze 13e grote show op 9 juli 2022 in ‘t Parktheater en natuurlijk verwachten we ook iedereen tijdens onze kerstshows op 10, 11 en 12 december.

Groepsindeling
Velen hebben op onze homepage al gevonden in welke groep en op welke tijden ze dit seizoen zullen dansen. Heb je het nog niet gezien Klik dan op deze link. Zoek hier je naam en dansgroep op. Klik op deze link voor het lesrooster. Hier kan je vinden op welke tijden, docenten en studio’s de groepen verwacht worden. Heb je nog vragen? Stuur ons even een Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Let op: t.o.v. de eerste voorlopige indeling zijn er wijzigingen aangebracht. Check nog even je groep en lestijd.

 

Wedstrijdgroepen

In juli zijn er weer audities geweest voor de indeling van de wedstrijdgroepen voor het nieuwe seizoen. Afhankelijk van de auditiebeoordeling, prestatie tijdens de lessen, inzet en leeftijd is iedereen ingedeeld. We starten in deze samenstelling. Na de herfstvakantie zijn de wedstrijdgroepen definitief. Op zaterdag 2 oktober 15:00 uur nodigen we alle ouders/verzorgers van de leden uit de wedstrijdgroepen uit voor een informatie uurtje. Van de wedstrijdgroepen wordt deelname aan de ingeplande wedstrijden en optredens verwacht. Voor de andere groepen geldt dat het niet deelnemen aan een optreden in overleg is met de docent.

Klassiekballet
Klassiekballet is de basis van jazzdance. Wil je echt aan je danstechniek gaan werken? Geef je dan op voor één van de klassiek ballet lessen (gratis voor iedereen die al 3 uur per week danst). De lessen worden gegeven door Floor, gespecialiseerd in klassiek ballet.

 

Dans & Doe dag
Op 25 september hebben we voor de kids tot 9 jaar een Dans&Doedag, en net als vorig jaar mag je komen samen met een vriendinnetje of vriendje. Op de site wordt binnenkort de verdere informatie geplaatst.

Wist je dit van dance experience Step by Step:
Wij leden hebben van 1 jaar tot 85 jaar? (ouder-peuter lessen tot bewegen op muziek)
Wij naast dans ook power yoga en pilates geven?

Eerste les
Zoals gebruikelijk starten we voor de kinderen en jeugd één week na het begin van de schoolvakanties.
De volwassenen en ouder kind lessen beginnen een week eerder.

Dus:
Kinderen en jeugd starten vanaf zaterdag 11 september
Volwassenen en ouder-peuter starten vanaf maandag 6 september

 

Hello everyone,

The holiday is (almost) over and we are all ready to make it a fantastic dance season. This season will be all about our 13th big show on July 9,  2022 in 't Parktheater and of course we also expect everyone during our Christmas shows on December 10,11 and 12

Dance groups
Many have already found on our homepage in which group and at what times they will dance this season. If you haven't seen it yet, Click here. Find your name and dance group here. Click here for the class schedule. Here you can find the times, teachers and studios at which the groups are expected. Do you have any questions? Send us an Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Please note: changes have been made compared to the first provisional layout. Check your group and class time Agian.

 

Competition groups
In July there were auditions for the competition groups for the new season. Everyone is classified depending on the audition rating, performance during the lessons, commitment and age. We start in this composition. The competition groups will be final after the autumn break. On Saturday, October 2, 3:00 PM, we invite all parents/guardians of the members of the competition groups for an information hour. The competition groups are expected to participate in the scheduled competitions and performances. For the other groups, not participating in a performance is in consultation with the teacher.

Classic ballet
Classical ballet is the basis of jazz dance. Do you really want to work on your dance technique? Then sign up for one of the classical ballet lessons (free for anyone who already dances 3 hours a week). The lessons are given by Floor, who specializes in classical ballet.

 

Dance & Do day
On September 25 we have a Dance & Do Day for kids up to 9 years old, and just like last year you can come together with a girlfriend or boyfriend. Further information will be posted on the site shortly.

Did you know this about dance experience Step by Step:
We have members from 1 year to 85 years? (parent-toddler lessons to move to music)
In addition to dance, we also give power yoga and pilates?

First lesson
As usual, we start one week after the start of the school holidays for the children and youth.
The adult and older child classes start a week earlier.

So:
Children and youth start from Saturday 11 September
Adults and parent-toddler start from Monday 6 September